راهنمای مالکین جهت اخذ پروانه ساختمانی

اخذ پروانه ساختماني اولين قدم در راه ساخت يك ساختمان به حساب مي آيد:.

    از آنجا كه متقاضيان ساخت واحد مسكوني براي صدور پروانه ساختماني بايد مراحل زيادي را همراه با تهيه مدارك لازم طي كنند، شناخت و مرور كلي اين مراحل مي تواند افراد را در پشت سر گذاشتن هرچه سريع تر اين مرحله مقدماتي كمك كند.

 از اين رو در اين گزارش جزئيات نحوه صدور پروانه ساختماني و همچنين نحوه صدور پايان كار در گفت و گو با مهندس زهرا چگيني رييس بخش صدور پروانه ساختماني منطقه 5 شهرداري تهران تشريح شده است.
    
مراحل زير براي صدور پروانه ساختماني در همه مناطق شهري تهران لازم است، رعايت شود.
    
در اولين مراحل صدور پروانه ساختماني در ابتداي امر مالك با در دست داشتن اصل و تصوير سند مالكيت، اصل و تصوير شناسنامه مالك و فيش پرداخت عوارض نوسازي، درخواست خود را كتبا به شهرداري تهران بايد ارائه دهد و سپس مشخص كند كه آيا درخواست پروانه ساختماني براي دريافت گواهي عدم خلاف يا پايان كار است.
    
پس از اين مرحله زمين يا ملك توسط شهرداري بازديد مي شود و سپس كروكي وضع موجود و گزارش آن به طرح تفصيلي شهرداري همان منطقه ارسال مي شود. البته طرح تفصيلي جامع تهران به تازگي تهيه شده كه در آن تعداد طبقات، ميزان تراكم در هر منطقه و بافت فرسوده و كاربري هاي مختلف آن مشخص شده است كه تا اين لحظه هنوز به شهرداري ابلاغ نشده است.

  پس از اين مرحله در شهرداري بررسي مي شود كه آيا مكان موردنظر براي ساخت با پروژه هاي عمراني منطقه برخورد دارد يا خير. در همين حال بايد مشخص شود كه تراكم آن چه ميزان است و پس از آن اصلاحي اش مشخص مي شود.

 پس از اين مرحله به قسمت بروكف مي رود و آنجا مورد قضاوت و اظهارنظر كارشناسان قرار مي گيرد و پس از اين مرحله به مالك دستور تهيه نقشه داده مي شود.

بعد از اين مرحله، مالك نقشه معماري مورد درخواست خود را با امضاي مهندس معمار و برگه معماري به شهرداري ارائه مي دهد كه اگر نقشه اشكالي نداشته باشد به تاييد مي رسد و فيش پرداخت عوارض از سوي شهرداري به مالك ارائه مي شود.
    
بعد از اين مرحله مالك بايد نقشه هاي تاسيساتي، سازه، برق، مكانيك، آزمايش مكانيك خاك، برگه مهندس ناظر محاسب، تاسيسات و فيش هاي پرداخت عوارض، يا مفاصاحساب اداره درآمد را ارائه كند كه پس از اين مرحله پيش نويس پروانه تهيه و رييس صدور پروانه، معاون شهرسازي و شهرداري منطقه پرونده را تاييد مي كنند و سپس پروانه صادر مي شود. البته قابل ذكر است جهت دريافت پروانه ساختماني حضور مهندس ناظر با مهر در دبيرخانه شهرسازي الزامي است.
    
در صورتي كه ملك داراي تخلف ساختماني باشد پس از بازديد به بخش تعيين خلاف ارجاع داده مي شود و در آنجا نوع خلاف سازه مشخص مي شود كه در اين صورت قابل طرح در كميسيون داخلي يا كميسيون ماده 100 است.
    
كميسيون ماده 100 دادگاهي است كه متشكل از يك نماينده از وزارت كشور، كارشناس شهرداري و يك قاضي كه براساس ماده 100 قانون شهرداري مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان سازي از شهرداري پروانه اخذ كنند كه در اين راستا شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله ماموران خود اعم از اين كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلوگيري كند. در همين حال برخي از پرونده هاي داراي خلاف به كميسيون داخلي ارجاع مي شود كه در آن كميسيون توسط اعضاي آن اعلام عوارض مي كند و كميسيون ماده 100 يا كميسيون داخلي پس از بررسي معمولابا توجه به نوع خلاف، يا جريمه مي كند يا راي تخريب يا اعاده به وضعيت قبلي (رفع خلاف) را صادر مي كند. پس از اين مرحله توسط قسمت محاسبات مبلغ جرائم و عوارض محاسبه و به مالك اعلام مي شود و مالك پس از پرداخت عوارض و ارائه گزارش به مهندس ناظر، پيش نويس عدم خلاف تهيه و تاييدات آن توسط رييس بازرس فني، معاون شهرسازي، معماري و شهرداري انجام مي گيرد و توسط دبيرخانه به مالك ارائه مي شود.
    
اگر كل زيربنا بالاي سه هزار متر مربع باشد فقط نقشه هاي فاز يك را شهرداري تاييد مي كند و مابقي نقشه ها به سازمان نظام مهندسي ارسال مي شود و ناظر هم از طريق سامانه كامپيوتري و از طرف سازمان نظام مهندسي به مالكان معرفي مي شود.
    
هر ساختمان بالاي سه هزار متر مربع بايد حتما يك مجري طرح و4ناظر داشته باشد كه معمولاناظر معمار، سازه، مكانيك، برق با هماهنگي هم، يك نفر را به عنوان ناظر هماهنگ كننده معرفي مي كنند كه گزارشات مرحله ساختماني را ناظر هماهنگ كننده به شهرداري و سازمان نظام مهندسي تحويل مي دهد.
    
وي افزود: از تاريخ 1/10/86 نقشه همه زمين هاي بالاي سه هزار مترمربع، از 1/4/87 زمين هاي بالاي 2500 متر مربع، از 1/7/87 زمين هاي بالاي 2000 هزار مترمربع، از 1/10/87، زمين هاي بالاي 1500 مترمربع، از 1/1/88 زمين هاي بالاي 1000متر مربع از 1/4/88 وزمين هاي بالاي 500متر مربع از 1/7/88 نيز به سازمان نظام مهندسي ارسال مي شود تا به تاييد آن سازمان برسد. همچنين صدور پروانه هاي ساختماني براي ساختمان هاي 6طبقه نياز به استعلام از سازمان آتش نشاني دارد.
    
پايانكار ساختمان
    چگيني در ادامه درخصوص مراحل صدور پايانكار ساختمان گفت براي دريافت صدور پايانكار ساختمان ابتدا تشكيل پرونده لازم است كه مدارك آن شامل اصل و تصوير سند، اصل شناسنامه، پرداخت فيش عوارض نوسازي سال جاري و حضور مالك يا مالكان يا وكيل قانوني با وكالت نامه معتبر و گزارش روز مرحله اي توسط مهندس ناظر است كه پس از اين مرحله وارد كردن گزارش بازديد مهندس ناظر ضروري است و معمولاوضع موجود ساختمان دقيقا با ميزان تخلفات گزارش مي شود و كروكي ملك ترسيم مي شود، و پس از آن به قسمت بروكف كه پيش از اين به آن اشاره شد، مي رود. چگيني افزود: سپس مرحله تعيين خلاف است كه اگر ملك ساختماني خلاف نداشته باشد به قسمت محاسبات مي رود كه اين قسمت شامل پرداخت فيش عوارض، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بنا است كه برگ اتمام بنا شامل پيش نويس پايانكار و تاييدات رييس بازرسي است. وي خاطرنشان كرد اما اگر ملك داراي تخلف ساختماني باشد يا در كميسيون داخلي و در كميسيون هاي ماده 100بررسي مي شود. چگيني خاطرنشان كرد پس از آن تاييدات رييس بازرسي، معاون شهرسازي و شهرداري صادر و به دبيرخانه شهرداري منطقه تسليم مي شود.
    
پايان كار آپارتمان
    وي در ادامه در مورد مراحل صدور پايان كار براي آپارتمان گفت: ابتدا تهيه مدارك لازم كه شامل اصل و تصوير سند، اصل و تصوير شناسنامه و فيش پرداخت عوارض نوسازي و ارائه تصوير پايان كار ملكي كه با حضور مالك يا مالكان يا وكيل قانوني با وكالت نامه معتبر است، ضروري است و پس از آن مثل مراحل قبلي مراحلي شامل تشكيل پرونده، بازديد توسط شهرداري، طرح تفضيلي و بروكف، محاسبات و پيش نويس و تاييدات رييس بازرسي فني، معاون شهرسازي و شهرداري بايد طي شود. وي خاطرنشان كرد: البته بايد دقت شود مهلت گواهي پايانكار نامحدود است، لذا در زمان تحويل چنانچه داراي اشكال يا مغايرت باشد به واحد نظارت فني اعلام مي شود تا رفع اشكال و سپس صادر شود.
    
وي افزود: خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان و آزادگان جهت انجام امور مربوط به شهرسازي مي توانند به نماينده ويژه مستقر در آن واحد مراجعه كنند. چگيني خاطرنشان كرد: خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان از تخفيف عوارض صدور پروانه، بابت هر واحد مسكوني برخوردار هستند. وي افزود: به خانواده هاي شهدا بابت يك واحد مسكوني 70درصد تخفيف، به جانبازان به نسبت از كارافتادگي شان و همچنين به آزادگان به نسبت سال هاي اسارت، تخفيف عوارض صدور پروانه تعلق مي گيرد

www.peyabkav.ir

کلمات کلیدی :

با ما در تماس باشید

  • آدرس:شمال به جنوب اتوبان شهید باقری ، نبش 210 غربی (بابامحمدی) ،پلاک 186 ، واحد1
  • ایمیل: peyabkav97@gmail.com
  • تلفن: 77381217-77067550-77080511

آخرین اخبار

درباره ما

بازوي مشاوره جهت كارفرمايان و مديران ارشد جامعه مهندسي ايران